arab sagar mein sthit ek deep samuh ka naam bataiye